توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : گلریز اصفهان - شرکت

مدیر : مجتبی ملا احمدی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : ****380


سریال مجوز : 1305776

شماره مجوز : 139

تاریخ مجوز : 11/01/1359

کد محصول : 17121180

نام محصول : رنگرزی نخ پشم

ظرفیت : 16,800,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : عملیات تکمیلی منسوجاترنگرزی ـ چاپ ـ تکمیل(1712)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : اصفهان کیلومتر 10 جاده تهران جنب کارخانه وطن خ34
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 11/01/1359

اشتغال: 55 نفر