توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : رضا ناظری

مدیر : رضا ناظری

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610000000000

شماره مجوز : 39508

تاریخ مجوز : 23/10/1394

کد محصول : 140412305

نام محصول : پسته پاک کنی

ظرفیت : 1,500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : کرمان شهرستان : کرمان
نشانی واحد : کرمان کیلومتر 4 جاده زنگی آباد
نشانی شرکت : کیلومتر 4 جاده زنگی آباد
Cron Job Starts