توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : مختاری - رضا و امینی-اصغر

مدیر : اصغر امینی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******312


سریال مجوز : 1300745

شماره مجوز : 579

تاریخ مجوز : 25/01/1359

کد محصول : 26961110

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

ظرفیت : 12,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

استان : اصفهان شهرستان : برخوار
نشانی واحد : دولت آباد نیک آباد سنگبری احسان0
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 25/01/1359

اشتغال: 8 نفر

Cron Job Starts