توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : اکبر علیپوران دیزج

مدیر : اکبر علی پوران دیزج

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******041


سریال مجوز : 610000000000

شماره مجوز : 18920

تاریخ مجوز : 12/04/1395

کد محصول : 111412341

نام محصول : انواع لپه از حبوبات

ظرفیت : 900 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -111

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : آذرشهر شهر : آذرشهر
نشانی واحد : خیابان شهید مدنیکوی دیزج علیاجنب پل اللهوردی خان
نشانی شرکت : خیابان شهید مدنی کوی دیزج علیا جنب پل چشمه الهوردیخان
Cron Job Starts