توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : حلب بهداشتی تبریز

مدیر : حاج حسن برزگر اکرامی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : ***308


سریال مجوز : 1101709

شماره مجوز : 170

تاریخ مجوز : 28/04/1359

کد محصول : 28991262

نام محصول : ظروف حلبی

ظرفیت : 5,600 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج تهران کیلومتر 8
نشانی شرکت : تبریز- ج تهران کیلومتر 8
براساس مجوز به تاریخ: 28/04/1359

اشتغال: 30 نفر

Cron Job Starts