توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : گچ گروس

مدیر : حامد ظروفچی

تلفن مدیر : *******919

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100035

شماره مجوز : 177

تاریخ مجوز : 05/11/1359

کد محصول : 26941323

نام محصول : گچ صنعتی

ظرفیت : 182,500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : تولید-سیمان-اهک -گچ(2694)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : شبستر
نشانی واحد : تبریز- ج مرند نرسیده به صوفیان جنب سیلو
نشانی شرکت : تبریز- ج مرند نرسیده به صوفیان جنب سیلو
براساس مجوز به تاریخ: 05/11/1359

اشتغال: 80 نفر