توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : ریسندگی اتحاد بناب

مدیر : علیرضا معادی بناب

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1103291

شماره مجوز : 188

تاریخ مجوز : 17/12/1359

کد محصول : 17111336

نام محصول : نخ خامه قالی

ظرفیت : 1,200 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : بناب
نشانی واحد : بناب - خ دریاتلفن 3646 وخ علوی روبروی تربیت بدنی
نشانی شرکت : بناب - خ دریاتلفن 3646 وخ علوی روبروی تربیت بدنی
براساس مجوز به تاریخ: 17/12/1359

اشتغال: 45 نفر