توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : مصیب الیاسی

مدیر : مصیب الیاسی

تلفن مدیر : *******917

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610000000000

شماره مجوز : 74602

تاریخ مجوز : 20/11/1395

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 30,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : فارس شهرستان : فیروزآباد شهر : فیروزآباد
نشانی واحد : کیلومتر7جاده فراشبند تلفن :09171126357
نشانی شرکت : بلوار شهید بهشتی کوچه 5 درب دوم سمت راست
Cron Job Starts