توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : رسول فرزادیان

مدیر : رسول فرزادیان

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******283


سریال مجوز : 610000000000

شماره مجوز : 127/1581

تاریخ مجوز : 26/01/1396

کد محصول : 122412323

نام محصول : عسل طبیعی

ظرفیت : 600 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -122

استان : قزوین شهرستان : بوئین زهرا شهر : بویین زهرا
نشانی واحد : امیر آباد نو انتهای کوچه بهار عسل چهل گیاه الموت
نشانی شرکت : امیرآباد نو انتهای کوچه بهار عسل چهل گیاه الموت
Cron Job Starts