توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : شرکت یخچال ارومیه

مدیر : علی اصغری تازه کند

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : ****235

تلفن واحد : ****235


سریال مجوز : 1200018

شماره مجوز : 4215

تاریخ مجوز : 17/04/1360

کد محصول : 15135011

نام محصول : سردخانه بالای صفر

ظرفیت : 4,250 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)

سایر محصولات مجوز

15492610

یخ

700 تن

استان : آذربایجان غربی شهرستان : ارومیه
نشانی واحد : ارومیه جاده دریا روبروی ندامتگاه
نشانی شرکت : ارومیه جاده دریا روبروی ندامتگاه
براساس مجوز به تاریخ: 17/04/1360

اشتغال: 13 نفر