توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : خدایار رضائی نسب

تلفن شرکت : *******732

تلفن واحد : *******713


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 54870

تاریخ مجوز : 13/08/1397

کد محصول : 140412302

نام محصول : پنبه پاک کنی

ظرفیت : 9,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : فارس شهرستان : زرین دشت شهر : حاجی آباد
نشانی واحد : قطعه 17 بلوک ف شماره تماس:09178314557
نشانی شرکت : روستای خلیل اباد

Cron Job Starts