توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : شاملی - عبدالرسول

مدیر : مرتضی شاملی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1303962

شماره مجوز : 18038

تاریخ مجوز : 30/08/1360

کد محصول : 17111336

نام محصول : نخ خامه قالی

ظرفیت : 160 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)

استان : اصفهان شهرستان : شهرضا
نشانی واحد : اصفهان شهرضا کیلومتر 5 جاده بروجن
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 30/08/1360

اشتغال: 12 نفر