توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : صنایع پشم کاشان - شرکت

مدیر : سید علی دیانت

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******361


سریال مجوز : 1304119

شماره مجوز : 18653

تاریخ مجوز : 07/09/1360

کد محصول : 17111336

نام محصول : نخ خامه قالی

ظرفیت : 150 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)

سایر محصولات مجوز

17111335

نخ فرش ماشینی

330 تن

استان : اصفهان شهرستان : کاشان
نشانی واحد : کاشان کیلومتر5جاده فین جنب امامزاده ابراهیم
نشانی شرکت : کاشان خ امیر کبیرخ ش صادق اصفهانی0
براساس مجوز به تاریخ: 07/09/1360

اشتغال: 55 نفر