توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : کارگاه 92 امان اله حقیقی

مدیر : امان اله حقیقی

تلفن مدیر : *******918

تلفن شرکت : *********083

تلفن واحد : *********083


سریال مجوز : 1500890

شماره مجوز : 7833

تاریخ مجوز : 10/10/1360

کد محصول : 26961130

نام محصول : پودرسنگ

ظرفیت : 15,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

سایر محصولات مجوز

26951123

موزائیک

72,000 متر مربع

26951124

پله

36,000 عدد

استان : کرمانشاه شهرستان : کرمانشاه
نشانی واحد : کرمانشاه کیلومتر 5 جاده سنندج
نشانی شرکت : کرمانشاه کیلومتر5 جاده سنندج
براساس مجوز به تاریخ: 10/10/1360

اشتغال: 8 نفر