WhatsApp
09033336624
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : حبیب اله امانی

مدیر : حبیب اله امانی

تلفن مدیر : *******917

تلفن شرکت : *******715

تلفن واحد : *******715


سریال مجوز : 350226000000

شماره مجوز : 65983

تاریخ مجوز : 25/09/1393

کد محصول : 111512368

نام محصول : پنبه (کشاورزی)

ظرفیت : 3,500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -111

استان : فارس شهرستان : لارستان شهر : لار
نشانی واحد : "فاز 2، شماره تماس:09177810588"
نشانی شرکت : شهر ده کویه جنب شهرداری