توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تبریزتانک

مدیر : جلال محمدزاده

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : ***373

تلفن واحد : ***373


سریال مجوز : 1109142

شماره مجوز : 1928

تاریخ مجوز : 04/11/1360

کد محصول : 28121113

نام محصول : مخازن ذخیره سوخت

ظرفیت : 210 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع تانکر-مخزن وکانتینرهای فلزی(2812)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز -400 متربالاترازسه راهی اهر
نشانی شرکت : تبریز -400 متربالاترازسه راهی اهر
براساس مجوز به تاریخ: 04/11/1360

اشتغال: 10 نفر