توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : نبرد نجف آباد- شرکت

مدیر : حمید ادریسی پور

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******331


سریال مجوز : 1300827

شماره مجوز : 27118

تاریخ مجوز : 01/12/1360

کد محصول : 26961110

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

ظرفیت : 15,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

استان : اصفهان شهرستان : نجف آباد
نشانی واحد : نجف آبادنرسیده به پلیس راه مقابل سنگبری محمدیه پ14816
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 01/12/1360

اشتغال: 7 نفر

Cron Job Starts