توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : گلشهر ماکارون - شرکت

مدیر : هادی سیچانی - عبدالصمد

تلفن شرکت : ****233

تلفن واحد : **********033


سریال مجوز : 1303465

شماره مجوز : 27873

تاریخ مجوز : 05/12/1360

کد محصول : 15441111

نام محصول : ماکارونی

ظرفیت : 2,337 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)

استان : اصفهان شهرستان : نجف آباد
نشانی واحد : اصفهان نجف آباد گلشهر خ سعدی ک پ8583177743
نشانی شرکت : خ جهاد صارمیه پ 772
براساس مجوز به تاریخ: 05/12/1360

اشتغال: 20 نفر

Cron Job Starts