توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : محمود نوحه خوان قره آغاج

مدیر : محمود نوحه خوان قره آغاج

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1101713

شماره مجوز : 22856

تاریخ مجوز : 22/12/1360

کد محصول : 29211243

نام محصول : شن کش

ظرفیت : 180,000 دستگاه

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)

گروه 4 رقمی : ساخت الات برنده-ابزاردستی ویراق الات عمومی(2893)

سایر محصولات مجوز

28931214

بیل دستی

360,000 عدد

28911130

قالب زنی انواع فلزات

5 تن

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج سنتو سه راهی فرودگاه
نشانی شرکت : تبریز- ج سنتو سه راهی فرودگاه
براساس مجوز به تاریخ: 22/12/1360

اشتغال: 6 نفر

Cron Job Starts