توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : مرتع گستر دامیار - شرکت

مدیر : مرتضی قیام

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******321


سریال مجوز : 1312953

شماره مجوز : 8077

تاریخ مجوز : 01/04/1361

کد محصول : 15331110

نام محصول : خوراک اماده طیور

ظرفیت : 12,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)

سایر محصولات مجوز

15331130

خوراک اماده دام

20,000 تن

استان : اصفهان شهرستان : شهرضا
نشانی واحد : کیلومتر 3 جاده شهرضا- بروجن ج پاک ریس
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 01/04/1361

اشتغال: 20 نفر