توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : باراما

مدیر : اسماعیل صبری

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100159

شماره مجوز : 277

تاریخ مجوز : 17/04/1361

کد محصول : 17301135

نام محصول : انواع بلوز کشباف

ظرفیت : 27 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز ج سنتو جنب آذر میخ
نشانی شرکت : تبریز ج سنتو جنب آذر میخ
براساس مجوز به تاریخ: 17/04/1361

اشتغال: 8 نفر