توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : کابیله - شرکت

مدیر : محمد همتت

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : *******913

تلفن واحد : *******321


سریال مجوز : 1305502

شماره مجوز : 12531

تاریخ مجوز : 18/05/1361

کد محصول : 15331130

نام محصول : خوراک اماده دام

ظرفیت : 37,700 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)

سایر محصولات مجوز

15331110

خوراک اماده طیور

36,500 تن

استان : اصفهان شهرستان : شهرضا
نشانی واحد : شهرضا جاده بروجن جاده مزرعه چغاد 0
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 18/05/1361

اشتغال: 35 نفر

Cron Job Starts