توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : صابون طراوت

مدیر : مجید صابونچی لیل آبادی

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1102588

شماره مجوز : 8516

تاریخ مجوز : 02/06/1361

کد محصول : 24241125

نام محصول : صابون بچه

ظرفیت : 1,100 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)

گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)

سایر محصولات مجوز

24241124

مایع دستشوئی 051تن وصابون

350 تن

24241244

مایع ظرفشوئی

1,000 هزار لیتر

24241311

شامپومخصوص موهای معمولی

350 تن

24241118

صابون گلیسیرینه

100 تن

24241242

مایع شیشه پاک کن

300 هزار لیتر

24241511

آب ژاول مایع سفیدکننده

300,000 لیتر

24241255

مایع گازپاک کن

300 هزار لیتر

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج سردرود اول ج درمن دیزل دست چپ درب اول
نشانی شرکت : تبریز- ج سردرود اول ج درمن دیزل دست چپ درب اول
براساس مجوز به تاریخ: 02/06/1361

اشتغال: 12 نفر

Cron Job Starts