توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : ملی کبریت 29 بهمن تبریز

مدیر : حسینعلی کبریت ساز توکلی

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : *******914

تلفن واحد : *******266


سریال مجوز : 1101372

شماره مجوز : 2019

تاریخ مجوز : 28/01/1338

کد محصول : 20291234

نام محصول : کبریت

ظرفیت : 430,700 کارتن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز - خ شمس تبریزکوی شهید مفتح
نشانی شرکت : تبریز - خ شمس تبریزکوی شهید مفتح
براساس مجوز به تاریخ: 28/01/1338

اشتغال: 619 نفر

Cron Job Starts