توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : محمدصادق احترامی

مدیر : محمد صادق احترامی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : ***307

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100234

شماره مجوز : 8063

تاریخ مجوز : 06/06/1361

کد محصول : 24111112

نام محصول : گاز ارگن

ظرفیت : 360 متر مکعب

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)

گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)

سایر محصولات مجوز

24121310

انواع کودکامل

24,000 تن

24111118

گاز نیتروژنازت

960 متر مکعب

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز-ج تهران ک متر12کندرود
نشانی شرکت : تبریز-ج تهران ک متر12کندرود
براساس مجوز به تاریخ: 06/06/1361

اشتغال: 12 نفر

Cron Job Starts