توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : خلیل ماهوتچیان

مدیر : خلیل ماهوتچیان

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100230

شماره مجوز : 15729

تاریخ مجوز : 23/08/1361

کد محصول : 25201275

نام محصول : ظروف ملامین

ظرفیت : 100 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج سردرود
نشانی شرکت : تبریز- ج سردرود
براساس مجوز به تاریخ: 23/08/1361

اشتغال: 6 نفر