توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : ماهوش محمدی - ابراهیم

مدیر : ماهوش محمدی - ابراهیم

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1300752

شماره مجوز : 24520

تاریخ مجوز : 07/09/1361

کد محصول : 26961110

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

ظرفیت : 12,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : منطقه صنعتی حسین آباد گاریچه
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 07/09/1361

اشتغال: 8 نفر