توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : محمدشه وقاراصل و رقیه علائی باهر

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1100122

شماره مجوز : 16510

تاریخ مجوز : 09/09/1361

کد محصول : 21091123

نام محصول : پاکت جاروبرقی

ظرفیت : 450 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج صوفیان نرسیده به گمرک سهلان
نشانی شرکت : تبریز- ج صوفیان نرسیده به گمرک سهلان
براساس مجوز به تاریخ: 09/09/1361

اشتغال: 3 نفر

Cron Job Starts