توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : مرتضوی - عبدالخالق

مدیر : مظاهر مرتضوی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******312


سریال مجوز : 1301324

شماره مجوز : 27323

تاریخ مجوز : 27/09/1361

کد محصول : 29221681

نام محصول : پرسهای فشارکاری ضربه

ظرفیت : 112 دستگاه

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت ماشین ابزار(2922)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : اصفهان کبلومتر66ج نائین روستای قهی خ ولیعصرج مسجدامیرالمو
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 27/09/1361

اشتغال: 2 نفر

Cron Job Starts