توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : قیام - ناصر

مدیر : آقای

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1304617

شماره مجوز : 27355

تاریخ مجوز : 27/09/1361

کد محصول : 15421221

نام محصول : قندحبه ازشکر

ظرفیت : 3,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)

استان : اصفهان شهرستان : شهرضا
نشانی واحد : منطقه صنعتی سپهرآباد
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 27/09/1361

اشتغال: 3 نفر

Cron Job Starts