توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : فخری - جعفر

مدیر : آقای

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******331


سریال مجوز : 1300896

شماره مجوز : 29892

تاریخ مجوز : 15/10/1361

کد محصول : 26961110

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

ظرفیت : 12,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

استان : اصفهان شهرستان : نجف آباد
نشانی واحد : نجف آبادج تیران نرسیده به پلیس راه خ جانبازان 18م تالا
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 15/10/1361

اشتغال: 6 نفر

Cron Job Starts