توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : کرباسی - محمد

مدیر : محمد کرباسی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1300724

شماره مجوز : 34020

تاریخ مجوز : 13/11/1361

کد محصول : 26961110

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

ظرفیت : 20,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

استان : اصفهان شهرستان : نجف آباد
نشانی واحد : اصفهان نجف آباد کیلومتر 5 ج ازنا
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 13/11/1361

اشتغال: 9 نفر