توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : آرد سپید ارومیه

مدیر : احمد افتخاری

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : *******441

تلفن واحد : *******441


سریال مجوز : 1200013

شماره مجوز : 1

تاریخ مجوز : 08/10/1349

کد محصول : 15311117

نام محصول : اردگندم سفید

ظرفیت : 18,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)

سایر محصولات مجوز

15311320

سبوس غلات

5,840 تن

استان : آذربایجان غربی شهرستان : ارومیه
نشانی واحد : کیلومتر 5 جاده فرودگاه
نشانی شرکت : کیلومتر 5 جاده فرودگاه
براساس مجوز به تاریخ: 08/10/1349

اشتغال: 42 نفر