توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : ماد کوش

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******763


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 49356/13

تاریخ مجوز : 30/11/1398

کد محصول : 1310412310

نام محصول : گندله آهن

ظرفیت : 2,500,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)

گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)

استان : منطقه ویژه اقتصادی شهرستان : صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس شهر : بندرعباس
نشانی واحد : کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
نشانی شرکت : بلوار میرداماد - بین نفت و پل مدرس - نبش خیابان نیل - پلاک 247