توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : ققنوس آسیا

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******218


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 118/54033

تاریخ مجوز : 12/12/1398

کد محصول : 1310412309

نام محصول : کنسانتره آهن

ظرفیت : 30,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)

گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)

استان : زنجان شهرستان : زنجان شهر : زنجان
نشانی واحد : کیلومتر 15 جاده زنجان دندی- پشت شرکت کاراکتر
نشانی شرکت : کیلومتر 30 جاده دندی روستای شاه بلاغی
Cron Job Starts