توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : ابوالقاسم صدیق

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******214


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 53977

تاریخ مجوز : 16/10/1398

کد محصول : 1320512350

نام محصول : کنسانتره روی

ظرفیت : 1,200 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)

گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)

سایر محصولات مجوز

1320512351

کنسانتره سرب

600 تن

استان : مرکزی شهرستان : خمین شهر : قورچی باشی
نشانی واحد : روستای حسین آباد معدن سرب و روی حسین آباد
نشانی شرکت : خیابان شریعتیخیابان ظفرساختمان پزشکانشماره26پلاک34طبقه3واحد15
Cron Job Starts