توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : محمود چلبیانی

مدیر : محمود چلبیانی

تلفن مدیر : *******917

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******763


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 222040

تاریخ مجوز : 09/10/1393

کد محصول : 1310412308

نام محصول : سنگ آهن دانه بندی شده

ظرفیت : 600,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)

گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)

استان : هرمزگان شهرستان : بندرعباس شهر : فین
نشانی شرکت : بلوار مهرگان ساختمان فروزان طبقه اول
Cron Job Starts