توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : پشم کاشان - شرکت

مدیر : آقای

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1304419

شماره مجوز : 218116

تاریخ مجوز : 23/06/1351

کد محصول : 17111336

نام محصول : نخ خامه قالی

ظرفیت : 210 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)

استان : اصفهان شهرستان : کاشان
نشانی واحد : اصفهان کاشان
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 23/06/1351

اشتغال: 50 نفر

Cron Job Starts