توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : کبریت ستاره ممتاز

مدیر : محمد کبیرنجات

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : **********223


سریال مجوز : 1101373

شماره مجوز : 4368

تاریخ مجوز : 17/06/1352

کد محصول : 20291234

نام محصول : کبریت

ظرفیت : 250,000 کارتن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز - ج اهر کیلومتر 2
نشانی شرکت : تبریز - ج اهر کیلومتر 2
براساس مجوز به تاریخ: 17/06/1352

اشتغال: 170 نفر