توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : سلامت حاج سید عبدالحسین - شرکت

مدیر : تقی سلامت

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : ****775


سریال مجوز : 1303814

شماره مجوز : 35147

تاریخ مجوز : 24/11/1338

کد محصول : 17111410

نام محصول : پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

ظرفیت : 2,100,000 متر مربع

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)

گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : اصفهان فلکه فرح آباد ۰
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 24/11/1338

اشتغال: 35 نفر