توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : سپاگاز - شرکت

مدیر : زمانی علویجه-اسداله

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : ****332


سریال مجوز : 1303841

شماره مجوز : 109

تاریخ مجوز : 05/02/1353

کد محصول : 24111111

نام محصول : گاز اکسیژن

ظرفیت : 13,500 متر مکعب

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)

گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : اصفهان خ امام کیلومتر2.5دست چپ ک مشکین مادی پرتمان
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 05/02/1353

اشتغال: 1 نفر

Cron Job Starts