توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : چاپ کاشفی

مدیر : کیوان کاشفی

تلفن مدیر : *******918

تلفن شرکت : ****822

تلفن واحد : ****822


سریال مجوز : 1500759

شماره مجوز : 2170

تاریخ مجوز : 01/04/1349

کد محصول : 22211210

نام محصول : چاپخانه

ظرفیت : 120 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : انتشاروچاپ وتکثیر(22)

گروه 4 رقمی : چاپ(2221)

استان : کرمانشاه شهرستان : کرمانشاه
نشانی واحد : کرمانشاه برزه دماغ
نشانی شرکت : کرمانشاه برزه دماغ
براساس مجوز به تاریخ: 01/04/1349

اشتغال: 6 نفر

Cron Job Starts