توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : عبدالسلام خلیلی زاده

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 611000000000

شماره مجوز : 06-44858

تاریخ مجوز : 17/09/1397

کد محصول : 140412303

نام محصول : برنج کوبی

ظرفیت : 1,200 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : خوزستان شهرستان : اهواز
نشانی واحد : اهواز- کیلومتر یک جاده اهواز - اندیمشک بعداز پمپ بنزین روبروی رهگشا
نشانی شرکت : اهواز جاده اهواز اندیمشک پلیس راه قدیم جنب پمپ بنزین جلالی برنج کوبی خلیلی
Cron Job Starts