کد تعرفه

0101

برگشت شرح تعرفه

اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.

Live horses asses mules and hinnies.

کد تعرفه

0101

شرح تعرفه

اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.

Live horses asses mules and hinnies.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 9,602 - 73,945 - 1,305,137 - 29,263,907 -
1385 6,762 134,987,605 14,645 2.17 56,800 6,053,143,322 661,919 11.65
1386 0 0 0 - 82,500 7,360,997,773 792,735 9.61
1387 1,000 412,594,200 42,300 42.30 68,841 9,378,710,431 993,606 14.43
1388 0 0 0 - 99,950 19,259,061,688 1,942,188 19.43
1389 0 0 0 - 156,300 31,627,790,115 3,053,824 19.54
1390 0 0 0 - 208,835 38,142,336,083 3,525,102 16.88
1391 0 0 0 - 75,255 21,443,310,476 1,351,987 17.97
1392 0 0 0 - 120,735 52,107,870,452 2,094,580 17.35
1393 0 0 0 - 191,990 116,825,784,936 4,419,887 23.02
1394 0 0 0 - 121,870 125,279,075,179 4,225,083 34.67
1395 600 161,740,000 5,000 8.33 50,680 86,714,962,000 2,714,000 53.55
1396 1,240 415,472,000 12,000 9.68 31,830 64,818,193,000 1,986,235 62.40
1397 0 0 0 - 39,551 60,471,912,580 1,502,761 38.00
Cron Job Starts