کد تعرفه

0101

برگشت شرح تعرفه

اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.

Live horses asses mules and hinnies.

کد تعرفه

0101

شرح تعرفه

اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.

Live horses asses mules and hinnies.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 6،762 134،987،605 14،645 2.17 56،800 6،053،143،322 661،919 11.65
1386 0 0 0 - 82،500 7،360،997،773 792،735 9.61
1387 1،000 412،594،200 42،300 42.30 68،841 9،378،710،431 993،606 14.43
1388 0 0 0 - 99،950 19،259،061،688 1،942،188 19.43
1389 0 0 0 - 156،300 31،627،790،115 3،053،824 19.54
1390 0 0 0 - 208،835 38،142،336،083 3،525،102 16.88
1391 0 0 0 - 75،255 21،443،310،476 1،351،987 17.97
1392 0 0 0 - 120،735 52،107،870،452 2،094،580 17.35
1393 0 0 0 - 191،990 116،825،784،936 4،419،887 23.02
1394 0 0 0 - 121،870 125،279،075،179 4،225،083 34.67
1395 600 161،740،000 5،000 8.33 50،680 86،714،962،000 2،714،000 53.55
1396 1،240 415،472،000 12،000 9.68 31،830 64،818،193،000 1،986،235 62.40
1397 0 0 0 - 39،551 60،471،912،580 1،502،761 38.00
1398 0 0 0 - 24،100 126،729،625،000 1،013،837 42.07
جمع 9,602 - 73,945 - 1,329,237 - 30,277,744 -
Cron Job Starts