کد تعرفه

020110

برگشت شرح تعرفه

ـ لاشه یاشقه:

Carcasses and halfcarcasses

کد تعرفه

020110

شرح تعرفه

ـ لاشه یاشقه:

Carcasses and halfcarcasses

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 19،995 885،195،880 95،946 4.80
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 235،195 14،780،908،385 1،417،109 6.03
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 4،396،531 589،715،744،482 30،503،761 6.94
1392 0 0 0 - 723،617 127،705،000،000 5،205،753 7.19
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 20،702 14،211،000،000 113،688 5.49
جمع 0 - 0 - 5,396,040 - 37,336,257 -
Cron Job Starts