کد تعرفه

020110

برگشت شرح تعرفه

ـ لاشه یاشقه:

Carcasses and halfcarcasses

کد تعرفه

020110

شرح تعرفه

ـ لاشه یاشقه:

Carcasses and halfcarcasses

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 5,375,338 - 37,222,569 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 19,995 885,195,880 95,946 4.80
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 235,195 14,780,908,385 1,417,109 6.03
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 4,396,531 589,715,744,482 30,503,761 6.94
1392 0 0 0 - 723,617 127,705,000,000 5,205,753 7.19
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
Cron Job Starts