کد تعرفه

3306

برگشت شرح تعرفه

فرآورده‌ها برای بهداشت دهان یا دندان، همچنین پودر و خمیر برای تثبیت دندان (عاریه)؛ نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندان‌ها (Dental floss) به صورت بسته‌های خرده فروشی جداگانه.

Preparations for oral or dental hygiene including denture fixative pastes and powders yarn used to clean between the teeth dental floss in individual retail packages.

کد تعرفه

3306

شرح تعرفه

فرآورده‌ها برای بهداشت دهان یا دندان، همچنین پودر و خمیر برای تثبیت دندان (عاریه)؛ نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندان‌ها (Dental floss) به صورت بسته‌های خرده فروشی جداگانه.

Preparations for oral or dental hygiene including denture fixative pastes and powders yarn used to clean between the teeth dental floss in individual retail packages.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 321،582 6،268،989،407 681،756 2.12 1،936،610 32،349،012،890 3،520،437 1.82
1386 172،773 3،397،315،861 366،049 2.12 1،994،893 26،888،173،598 2،887،120 1.45
1387 17،896 359،733،108 37،090 2.07 2،642،364 49،068،298،393 5،118،030 1.94
1388 226،258 5،139،655،212 516،499 2.28 3،837،682 81،505،568،984 8،234،980 2.15
1389 270،558 6،040،865،540 584،842 2.16 3،146،679 93،002،793،819 9،035،443 2.87
1390 313،230 7،457،618،180 677،398 2.16 3،836،830 160،975،463،461 14،814،705 3.86
1391 255،860 8،567،241،035 579،178 2.26 3،855،676 240،513،820،150 18،542،599 4.81
1392 265،167 13،899،242،577 559،382 2.11 3،753،695 345،398،149،028 13،832،325 3.68
1393 227،851 14،112،601،630 533،246 2.34 5،391،068 612،196،507،111 23،094،348 4.28
1394 218،164 13،722،470،983 462،423 2.12 4،956،876 666،321،000،271 22،622،778 4.56
1395 222،450 19،849،242،248 635،658 2.86 4،598،983 658،231،662،322 20،848،519 4.53
1396 264،890 20،590،551،716 626،708 2.37 5،058،216 1،219،781،745،663 35،676،724 7.05
1397 243،303 34،710،041،996 530،298 2.18 2،846،752 870،844،605،292 20،730،696 7.28
1398 265،197 69،220،571،153 553،765 2.09 187،371 130،711،875،000 1،045،695 5.58
جمع 3,285,179 - 7,344,292 - 48,043,694 - 200,004,400 -