کد تعرفه

11043000

برگشت شرح تعرفه

ـ جوانه غلات،کامل، پهن شده، فلس‌شده یا آسیاب‌شده

Germ of cereals whole rolled flaked or ground

کد تعرفه

11043000

شرح تعرفه

ـ جوانه غلات،کامل، پهن شده، فلس‌شده یا آسیاب‌شده

Germ of cereals whole rolled flaked or ground

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 8,979 - 8,842 - 300 - 655 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 4,885 8,852,040 900 0.18 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 97 1,245,240 120 1.24 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 55 1,544,760 126 2.29 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 3,942 210,475,775 7,696 1.95 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 300 23,947,230 655 2.18
1397 0 0 0 - 0 0 0 -