کد تعرفه

11043000

برگشت شرح تعرفه

ـ جوانه غلات،کامل، پهن شده، فلس‌شده یا آسیاب‌شده

Germ of cereals whole rolled flaked or ground

کد تعرفه

11043000

شرح تعرفه

ـ جوانه غلات،کامل، پهن شده، فلس‌شده یا آسیاب‌شده

Germ of cereals whole rolled flaked or ground

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 4،885 8،852،040 900 0.18 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 97 1،245،240 120 1.24 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 55 1،544،760 126 2.29 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 3،942 210،475،775 7،696 1.95 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 300 23،947،230 655 2.18
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 11،551 418،250،000 3،346 0.29 0 0 0 -
جمع 20,530 - 12,188 - 300 - 655 -
Cron Job Starts