کد تعرفه

38249950

برگشت شرح تعرفه

--- فسفونیک اسید، متیل-،پلی گلیکول استر (اگزولیت (OP 560 TP

Phosphonic acide methyl polyglycol estor Exolit OP 560 TP

کد تعرفه

38249950

شرح تعرفه

--- فسفونیک اسید، متیل-،پلی گلیکول استر (اگزولیت (OP 560 TP

Phosphonic acide methyl polyglycol estor Exolit OP 560 TP

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 2,827 - 32,831 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 1,867 279,461,283 7,623 4.08
1397 0 0 0 - 960 1,058,742,557 25,208 26.26
Cron Job Starts