کد تعرفه

38252000

برگشت شرح تعرفه

ـ گل و لای فاضلاب

Sewage sludge

کد تعرفه

38252000

شرح تعرفه

ـ گل و لای فاضلاب

Sewage sludge

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 180,620 - 10,891 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 180,620 332,246,002 10,891 0.06
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
Cron Job Starts