کد تعرفه

02013090

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

کد تعرفه

02013090

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سایر

Other

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 19،899 742،505،200 76،761 3.86
1388 0 0 0 - 1،622،900 67،667،357،019 6،843،847 4.22
1389 0 0 0 - 404،740 26،974،419،753 2،619،090 6.47
1390 10،791 1،149،131،570 107،910 10.00 262،930 18،090،388،477 1،600،425 6.09
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 143،400 33،113،472،358 1،057،642 7.38
1396 0 0 0 - 10،905 1،954،950،315 59،977 5.50
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 10,791 - 107,910 - 13,339,030 - 75,903,233 -
Cron Job Starts