WhatsApp
09033336624
کد تعرفه

15162020

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR

Oil of CBE CBR

کد تعرفه

15162020

شرح تعرفه

ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR

Oil of CBE CBR

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 170،000 1،378،300،480 138،684 0.82
1389 0 0 0 - 885،200 14،632،718،468 1،404،158 1.59
1390 0 0 0 - 949،830 18،408،194،888 1،672،395 1.76
1391 0 0 0 - 661،065 23،213،962،641 1،296،233 1.96
1392 0 0 0 - 1،034،775 61،406،582،249 2،475،524 2.39
1393 0 0 0 - 1،123،525 67،463،813،596 2،577،334 2.29
1394 0 0 0 - 400،450 35،531،966،054 1،213،440 3.03
1395 0 0 0 - 1،028،735 77،325،170،588 2،475،449 2.41
1396 57،120 1،308،387،821 34،824 0.61 2،799،005 210،813،849،396 6،152،587 2.20
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 57,120 - 34,824 - 9,052,585 - 19,405,804 -