کد تعرفه

16010000

برگشت شرح تعرفه

سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده‌های غذایی بر اساس این محصولات.

Sausages and similar products of meat meat offal or blood food preparations based on these products.

کد تعرفه

16010000

شرح تعرفه

سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده‌های غذایی بر اساس این محصولات.

Sausages and similar products of meat meat offal or blood food preparations based on these products.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 546،814 17،416،315،405 1،893،909 3.46 0 0 0 -
1386 1،022،722 31،973،825،821 3،443،234 3.37 0 0 0 -
1387 978،509 29،733،249،745 3،121،937 3.19 0 0 0 -
1388 644،287 20،924،895،086 2،108،836 3.27 0 0 0 -
1389 654،061 23،162،846،886 2،238،936 3.42 0 0 0 -
1390 1،715،896 62،425،844،233 5،596،844 3.26 0 0 0 -
1391 1،783،475 87،284،465،917 5،564،243 3.12 0 0 0 -
1392 3،168،425 272،335،787،903 10،938،524 3.45 1،800 129،157،100 5،200 2.89
1393 4،646،514 493،321،014،864 18،535،672 3.99 0 0 0 -
1394 4،039،029 462،994،132،026 15،755،414 3.90 0 0 0 -
1395 3،940،960 468،461،833،812 15،001،764 3.81 0 0 0 -
1396 2،563،060 218،867،795،596 6،647،088 2.59 0 0 0 -
1397 2،234،872 297،896،935،169 4،491،035 2.01 0 0 0 -
1398 2،127،612 506،997،876،989 4،056،380 1.91 0 0 0 -
جمع 30,066,236 - 99,393,817 - 1,800 - 5,200 -
Cron Job Starts