کد تعرفه

02044100

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ لاشه یا شقه

Carcasses and halfcarcasses

کد تعرفه

02044100

شرح تعرفه

ـ ـ لاشه یا شقه

Carcasses and halfcarcasses

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 3,984,437 - 25,852,503 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 3,454,566 218,191,607,873 21,140,063 6.12
1390 0 0 0 - 296,701 24,740,282,153 2,379,375 8.02
1391 0 0 0 - 206,635 50,791,788,321 2,068,319 10.01
1392 0 0 0 - 26,535 6,431,464,510 264,746 9.98
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -