کد تعرفه

02044100

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ لاشه یا شقه

Carcasses and halfcarcasses

کد تعرفه

02044100

شرح تعرفه

ـ ـ لاشه یا شقه

Carcasses and halfcarcasses

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 3،454،566 218،191،607،873 21،140،063 6.12
1390 0 0 0 - 296،701 24،740،282،153 2،379،375 8.02
1391 0 0 0 - 206،635 50،791،788،321 2،068،319 10.01
1392 0 0 0 - 26،535 6،431،464،510 264،746 9.98
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 0 - 0 - 3,984,437 - 25,852,503 -